Reglemente Svenska Pro MMA Ligan

Introduktion

Denna sida är ett reglemente över hur proffsmatcher skall/kan genomföras i samband med ordinarie tävlingar i MMA-ligan.

Pilot

SMMAF kommer att genomföra en pilot med start hösten 2017 om 2-3 tävlingar för utvärdering och göra några eventuella justeringar till ett permanent genomförande. Under piloten kommer SMMAF ta hela kostnaden för förbundets funktionärer. Vid ett permanent införande kommer SMMAF inte ta den kostnaden.

Regelverk

För matcherna skall regelverket ”Svensk Pro MMA” användas (Kampsportsdelegationen, beslut Dnr: 216-05802-2010).

Arrangör

Liksom MMA-ligan samarrangeras dessa tävlingar mellan förbundet och en lokal arrangör (en föreningen ansluten till SMMAF) där det är förbundet som står för sanktionen och huvudansvaret för tävlingen.

Tävlingsledare

Det delade arrangemanget kräver två tävlingsledare. Dels en från förbundet och dels en från den lokala arrangören. Detta förfarande innebär även att rollen ”Supervisor” utgår

Tävlande

Nationalitet

Både svenska och utländska tävlande kan delta. Men svenska tävlande kommer att prioriteras för att få match men ej på bekostnad av säkerhet.

Förkunskaper

Förbundet har en så kallad säkerhetstrappa som säkerställer att tävlande har rätt erfarenhet beroende på vilken nivå de tävlar på. Det innebär att det finns krav på förkunskaper för att tävla på dessa tävlingar.

Amatörstatus och landslag

Så fort en tävlande gått en proffsmatch så kan den tävlande inte gå tillbaka till amatörtävlande. Det innebär bland annat att tävlande i landslag inte längre är möjligt för den tävlande som gått en proffsmatch. Det finns en risk att proffsmatcher i ligan inverkar negativt på urvalet på landslaget. Även detta sätter krav på förkunskaper.

Krav

Minimikraven för deltagande är
• 10 MMA matcher (klass A eller B) varav minst 6 MMA-Klass A

För dem som redan gått minst 1 promatch kan kraven på amatörmatcher vara lägre. Hur mycket lägre avgör matchmaker från fall till fall.

Matchmaking

Anmälan

Anmälan till tävlingarna sker på liknande sätt som MMA-ligan

 • Deltagare skapar en profil på hemsidan
 • Deltagaren anmäler sig till tävlingen
  • Anmälan skall vara detaljerad om tränings och tävlingsbakgrund inklusive matchfacit
  • I anmälan skall giltiga HIV/Hepatit dokument laddas upp på svenska eller engelska
 • Att anmälan är korrekt är en förutsättning för att bli matchad.

Matchning

Timing och möjlighet till att tacka nej

Tillvägagångssätt

 • 4 veckor innan tävling gör matchmaker en preliminär matchning baserad på inkomna och giltiga anmälningar (korrekt ifyllda med bifogade HIV/Hepatit papper)
 • Matchningen presenteras på hemsidan
 • Tävlande ges 3 dagar att tacka nej till föreslagen match
  • Detta sker genom att de tävlande loggar in och har en knapp ”tacka nej” till den match personen är matchad i. Denna knapp är ”aktiv” i 3 dagar
  • Om inte någon av de tävlande trycker på knappen så anses matchen vara accepterad
  • Den tävlande som trycker nej blir inte matchad på nytt på aktuell tävling men får inga andra påföljder
  • Den andra tävlande som inte tryck nej kan bli matchad på nytt mot någon annan tävlande (som inte tryckt nej)
 • Tävlande kan efter matchkort är lagt bli skadade eller sjuka. Då krävs utan undantag läkarintyg för att avboka matchad.
  • Den tävlande som inte inkommer med giltigt intyg blir inte matchad på kommande 2 tävlingar med pro MMA matcher i ligan

Prioritering av tävlande

Matchning sker alltid med säkra matcher som det som överstyr alla andra prioriteringar. Men i de fall det finns flera jämna matchningar att göra kommer följande prioritering göras.

 1. Tävlande från arrangerade klubb
 2. Tävlande från lokal klubb (dvs inte den arrangerade men väl en i samma område/stad)
 3. Svensk tävlande
 4. Utländsk tävlande

Matchmaker

Det skall vara en av förbundet godkänd och licensierad matchmaker som lägger matcherna. Det är ett krav från våra tävlingsregler. Under piloten används ordinarie matchmaker för MMA-ligan.

Om/när systemet införs permanent så behöver förbundet öka antal matchmakers. Hur det skall gå till lämnas utanför detta reglemente.

Invägning

Invägning skall ske dagen före tävlingen, dock tidigast 32 timmar innan match. Invägningar samma dag är inte ett alternativ då risken är för stor att deltagare bantar för hårt och inte återhämtar sig till tävling.

Läkarkontroll

Läkarkontroll skall ske på tävlingsdagen. Ett system behöver införas så att läkarkompetens tittar på HIV/Hepatittest i förväg för de som tävlar. Sådana test kan se mycket olika ut beroende på var de är tagna, det finns i nuläget inget standardformat.

I korthet behöver följande ske

 • Matchmaker skickar HIV/Hepatit prov till medlem i MK som granskar dessa och svarar vilka prov som är godkända och klara för matchning.

Match- och Poängdomare

Domare skall utses av förbundet via Administratör inför varje tävling efter det matchkortet är klart

 • En matchdomare
 • 3 poängdomare

Dessa skall ha följande egenskaper

 • Vara licensierade för proffsmatcher
 • Inte vara klubbkamrat med någon av de tävlande
 • Vara manager eller ha ett ekonomiskt jäv till någon av de tävlande
 • Ha en någorlunda geografisk närhet till tävlingen

Ansvar för lokal arrangör

Ersättningar till tävlande

För tävlande utgår det ersättning för matcherna enligt följande

 • 2000 kr per match utbetalas av arrangörsklubb till tävlande i så kallat idrottsarvode
  • Kontrolluppgift skall skickas
 • Ersättning för resa utgår om max 1000 kr
 • Ersättning för boende och mat utgår ej
 • Lokal arrangör skall redovisa för SMMAF tävlingsledare att ovanstående fungerar

Ansvar i allmänhet

 • Informera polis och brandskyddsmyndighet att tävlingen genomförs
 • Om det säljs alkohol skall finnas utskänkningstillstånd
 • I samband med utskänkning skall det finnas ordningsvakter
 • Tillahandahålla godkända och enhetliga handskar till tävlande

Inramning

Lokal

Förbundets inställning är att proffsmatcher kräver en viss standard för lokalen. Det skall vara en lokal med sittplatser på stolar och bra tillgängliga toaletter bland annat. Detta diskvalificerar vissa klubblokaler och det är inte meningen att proffsmatcher skall köras i en sådan miljö.

Ljud och Ljus

Ljud och ljus måste hålla en viss klass för en proffstävling.

Roller för lokal arrangör

Den lokala arrangören ansvarar för att följande roller finns besatta

I samband med tävlingen

 • Lokal tävlingsledare – Person som har ansvaret för resterade delen av crewet och som kan vara kontaktperson gentemot SMMAF
 • Läkare – Genomför läkarkontroll före tävling och kontinuerliga undersökningar i samband med match. Rekommendationen är att ha två läkare (men ej krav)
 • Konferencier – En sk ring announcer för presentera kommande matcher och resultat
 • Sekretariat – Personer för att sköta tidtagning, notera resultat mm
 • Runners – Personer som ser till att tävlande är på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning.
 • Kontroll av lindning – Personer som kontrollerar att lindning är korrekt och sätter på handskar med signering
 • Film – Varje match behöver filmas
 • Skötsel av matchyta – Personer som öppnat och stänger dörr till matchyta samt ser till att densamma är hel och ren.
 • Publikvärdar – Vid behov som ser till att publik hittar till sina platser och håller på rätt område
 • Entrévärdar – Personer som sköter publikinsläpp
 • Ordningsvakter – Vissa lokaler kräver att det finns ordningsvakter. Om så är fallet ligger det på den lokala arrangörens ansvar att rätt antal vakter finns

I samband med invägning

 • Lämplig lokal för invägning
 • Tillgång till bastu eller annan facilitet för viktreducering
 • Våg – En precisionsvåg med minst 1 decimal
 • Utlämning av handskar

SMMAF – Roller

Från Svenska MMA Förbundet behövs några olika roller besättas för att tävlingen skall fungera.

 • Administratör
 • Matchmaker
 • Tävlingsledare
 • Domare – enligt beskrivning ovan
 • Läkare från medicinska kommittén

Administratör

Administratören har följande uppgifter

 • Uppdatera hemsida med information om tävling
 • Öppna anmälan för tävling
 • Posta information på Facebook
 • Skicka informationsmail vid olika tillfällen kring tävlingen
 • Skriva in resultat på hemsidan och publicera nyhet
 • Ta fram domare till tävlingen
 • Uppdatera eventuella karantäner för tävlande efter tävling på hemsidan
 • Spara tävlingsrapport från tävlingsledare

Matchmaker

Har uppgift att

 • Kontrollera att ansökningar är korrekta
 • Skicka HIV/Hepatit papper till läkare
 • Lägga säkra matcher baserat på inkomna anmälningar samt göra rätt prioriteringar

Tävlingsledare

Är på plats på tävlingen har en mängd uppgifter

 • Invägning
 • Regelgenomgång
 • Säkerställa att tävlingsyta och övriga funktioner på tävlingen fungerar korrekt
 • Dokumentera resultat och skicka till Administratör
 • Inhämta tävlingsrapport från läkare och skicka den vidare till Administratör

Läkare från medicinska kommittén

Har till uppgift att

 • Kontroller att HIV/Hepatit tester är korrekta

Ersättningar för rollerna

För respektive roll utgår ersättning via så kallat idrottsarvode. Dessa utbetalas av SMMAF på befintligt sätt. Nedanstående nivåer bygger på att en ligatävling arrangeras i samband med pro matcherna

 • Administratör – 1000 kr
 • Matchmaker – 300 kr per match, men minst 1000 kr per tävling
 • Tävlingsledare – 1500 kr + hotellnatt
 • Domare
  • Matchdomare – 300 kr per match
  • Poängdomare – 100 kr per match
 • Läkare från medicinska kommittén – 0 kr
  • Uppgiften är såpass enkel och ej tidskrävande så ersättning utgår ej

Det utgår även milersättning till tävlingsledare och domare