Reglemente Matchmakers

Version 1.0 – 2017-06-20

Licensiering av Matchmaker

A. En matchmaker kan bli licensierad genom att:

1. Ansöka att bli praktikant som Matchmaker

I ansökan, som skickas till domarkommittén, ska praktikanten skriva sitt namn och namnet på en licensierad Matchmaker (nedan kallad handledande Matchmaker), samt när praktikanten ämnar påbörja sin praktik.
I ansökan ska praktikanten även beskriva något om sin bakgrund samt i vilket syfte och varför den ämnar bli Matchmaker.
SMMAF:s Domarkommitté tar ställning till följande i ansökan:
– Har fullständig kunskap om samtliga regelverk såsom tävlingsregler, reglemente, utrustningsregler etc.
– Är eller har varit engagerade på något sätt i SMMAF:s verksamhet inom förbundet eller ansluten förening.
– Är eller har haft engagemang i övrig föreningsverksamhet.
– Övriga förtroendeuppdrag.

Domarkommittén tar utifrån detta underlag beslut om personen är lämplig att påbörja sin praktik.

2. Praktisera som Matchmaker

Praktisera som Matchmaker under den handledande Matchmaker som varit angiven i ansökan, om ansökan blivit godkänd av SMMAF:s Domarkommitté.

Beskrivning av praktik.
Praktikanten ska göra matchmaking för minst 20 professionella MMA matcher under minst 2 år. Detta skall ske under övervakning av den handledande Matchmakern som kontrollerar och godkänner matchningen. Här påpekas särskilt att Svenska MMA Förbundet är angelägna om att kvaliteten på dessa matchningar är god och att praktikanten som är under övervakning inte vid upprepade tillfällen återkommer med klandervärda matchningar.

Matchningen ska redovisas i Domarkommitténs ”Protokoll för praktiserande Matchmakers” (fås av DK).

3. Handledande Matchmaker dokumenterar förslag

Den handledande Matchmakern tar ansvaret att noggrant dokumentera alla förslag från praktikanten (förslagsvis spara e-mails med förslag på matchningar etc.) för att uppvisa detta för Svenska MMA Förbundets Domarkommitté när praktikanten ansöker om licens.

4. Bli godkänd efter beslut av Svenska MMA Förbundets Domarkommitté

DK tar beslut om godkännande

B. Utländsk matchmaker

I de fall Matchmakern inte är en licensierad svensk Matchmaker, skall tävlingsarrangören ansöka till Domarkommittén om behovet av att använda sig av Matchmakern i samband med sanktionsansökan. Matchmakern skall då skriftligt inkomma med följande uppgifter till Domarkommittén:

1. Rutinen och referenser som Matchmaker

– Hur länge Matchmakern varit verksam
– Vilka tävlingar/galor Matchmakern varit verksam på
– Totala antalet matcher, amatör respektive professionell MMA
Personlig referens från det nationella förbundet som kan intyga den sökandes uppgifter.
Det är också till din fördel att hänvisa till de matcher som ligger upplagda på internet.

2. Domarkommittén kan även i övrigt efter övervägt beslut godkänna Matchmakers.

3. Vid godkänd ansökan licensieras Matchmakern för professionell samt amatör MMA efter inbetald licensavgift.

Matchmakers åliggande, ansvar och sanktion

Utgångspunkt

Utdrag ur SMMAF:s regelverk i Mixed Martial Arts:
3. Matchmaking
3.3. Det åligger matchmakern att ta reda på alla fakta (vikt, längd, tidigare matcher, annan kampsportserfarenhet, tidigare knockouter etc) om de tävlande som underlag för matchning. Om möjligt skall matchmakern även granska videoupptagningar av de tävlande.
3.4. Alla matcher skall vara jämnt matchade med de tävlandes fysiska förutsättningar och tävlingserfarenhet beaktade så att endast jämbördiga motståndare kan mötas. En tävlandes tidigare erfarenhet i andra kampsporter skall beaktas.

Förhållningsregler för Matchmakers

En Matchmaker skall beakta vad som står i SMMAF:s regelverk under 3. Matchmaking.
Nedanstående regler ska vara ett stöd för Matchmakern och tydliggöra vad den ska förhålla sig till när den planerar matcher inför tävling. Syftet är att förhindra ojämn matchning, s.k. mismatch.

Brister Matchmakern i sitt uppdrag, kan den bli föremål för en utredning som resulterar till en sanktion.

Regler att förhålla sig till

Följande ska beaktas i reglerna och ska vara avgörande vid planeringen av matchen:

A. Idrottarens fysiska förutsättningar

– Regeln förutsätter att de tävlande går i samma viktklass.
– Vid s.k. catchweight skall hänsyn tas till att idrottarna normalt tävlar i en viktklass som ligger närmast under eller närmast över den satta vikten för tävlingen.
– I de fall då idrottaren ej tidigare tävlat i MMA, skall det råda särskild restriktivitet att matcha den tävlande i catchweight. Idrottarens tävlingserfarenhet är ytterst avgörande och skall varit på hög nivå.
– Det åligger Matchmakern att ta reda på alla fakta om de idrottare som ska matchas. Särskild hänsyn tas till erfarenheten i andra kampsporter.
— Matchmakern skall ta hänsyn till SMMAF säkerhetstrappa.
–Amatöridrottare skall ha tävlat i minst 4 matcher i MMA klass B innan den kan tävla i MMA klass A.
–I regelverken beskrivs kravet i 3.3. Vid matchmaking utifrån ett professionellt regelverk, tas även hänsyn till idrottarens amatörerfarenhet i MMA.

B. Idrottarens erfarenhet i andra kampsporter

Matchmakern skall ta reda på:
a. All erfarenhet som idrottaren har i närliggande kampidrotter, där det finns stående moment i slag eller slag och spark (särskild beaktas om idrottaren tävlat i en idrott där K.O. är ett vinnande moment i regelverket) samt någon form av kast och markkamp (exempelvis brottning, judo, BJJ, Submission Wrestling).
b. Hur länge idrottaren utövat samt tävlat i idrotten/idrotterna.
c. Antalet vunna respektive förlorade matcher i respektive idrott.
d. Meriter såsom vunna tävlingar, SM samt internationella tävlingsresultat.
e. Något utmärkande som i övrigt inte finns beskrivet här.

Matchmakern skall på uppmaning från SMMAF i detalj kunna redogöra för idrottarens fysiska förutsättning, tävlingserfarenhet samt om erfarenhet i andra kampsporter.

Sanktion då Matchmaker inte uppfyller kravet enligt regelverken

Matchmakern skall skriftligt kunna redogöra för hur den har planerat en match.
Matchmakern kan ges en sanktion om den brister i att uppfylla regelverkens krav på säker matchning.
Beroende på bristens art ges han/hon en tillsägelse, en varning alternativt blir tillfälligt avstängd eller helt avstängd från matchmaking.

Typer av sanktioner följer nedan

Tillsägelse

Exempel

 • Förstagångsförseelse av ringa art.
 • Då en enda match blivit ojämnt matchad på en tävling.

Varning

Exempel

 • Då flera matcher blivit ojämnt matchade på en tävling.
 • Då en enda match blivit markant ojämnt matchad på en tävling.
 • Då Matchmakern inte kan beskriva matchningen vid en mismatch.
 • Då samma förseelse uppstått tidigare och Matchmakern fått en ”Tillsägelse” för bristen.

Tillfällig avstängning

Exempel

 • I 6 månader
 • Stora brister i hela eller delar matchkortets matchning samt att Matchmakern inte kan beskriva matchningen.
 • Då Matchmakern tidigare fått en ”Varning”.
 • I 12 månader då Matchmakern varit ”Tillfälligt avstängd” tidigare.

Permanent avstängning

Exempel

 • Allvarlig förseelse.
 • Tidigare varit ”Tillfälligt avstängd” 12 månader.

SMMAF:s arbetsgång.

SMMAF:s Supervisor är avrapporterande instans till Domarkommittén.

SMMAF:s Domarkommitté är beredande instans, vilket kan ske i samråd med övriga kommittéer såsom Pro-kommittén, Bedömningskommittén samt Tävlingskommittén.

SMMAF:s Styrelse är beslutande instans, som gör den slutliga bedömningen av Matchmakerns brister i matchningen och som tilldelar Matchmakern sanktionen.