Kommittéer

Kommittéerna består av förtroendevalda som utses av styrelsen och arbetar ideellt med olika specialområden. Till exempel så arbetar Domarkommittén (DK) med att utbilda och tillsätta domare inom MMA. Tävlingskommittén (TK) är förbundets instans för reglering, tillsyn och utveckling av tävlingsrelaterade ärenden. Utbildningskommittén arbetar fram program för att utbilda ledare och instruktörer och Medicinska kommittén arbetar med frågor om hur man kan förebygga skador, tillsätter läkare på tävlingar etc. Om ett ärende inkommer till styrelsen så kan kommittéerna användas för att hämta in expertutlåtande innan ett beslut fattas.