Reglemente för domare

Version 1.1 – 2018-12-13 –

Reglementet gäller både poäng- och matchdomare om inte annat anges i texten.

Övergripande regler för domare

A. Funktionär i SMMAF kan per automatik ej licensieras till domare.

B. Domare som är utbildade i det Internationella MMA Förbundet (IMMAF) kan per automatik ej licensieras till domare i SMMAF.

C. Supervisor kan ej vara domare.
Undantaget de av SMMAF arrangerade ligatävlingar.

D. Domare får ej coacha/sekondera någon idrottare på samma tävling.
Undantaget de av SMMAF arrangerade ligatävlingar.

E. Domare får ej döma en klubbkamrat.

F. Domare som har någon form av ekonomisk koppling till en tävlande, får ej döma en match där den tävlande deltar i. Detta gäller oavsett om det finns ett skriftligt avtal mellan parterna eller ej.
Gäller framför allt professionell tävling!

G. Matchdomare får maximalt döma 8 matcher under en dag, varav som mest 4 matcher i rad.
Av särskilda skäl kan det ges ett undantag från regeln.
Efter ett godkännande från supervisor, får matchdomaren sammanlagt döma 9 matcher under en dag, varav som mest 5 matcher i rad.

Licensiering av domare

Nedanstående beskriver hur licensiering till domare går till.

Utbildning till matchdomare respektive poängdomare följer SMMAF:s säkerhets- och utvecklings-trappa som är i en inbyggd progression i SMMAF:s regelverk från MMA Klass-C, MMA Klass-B, MMA Klass-A, Svensk Professionell MMA samt till Internationell Professionell MMA.

Syftet är att hjälpa domaraspiranten att utveckla sin kompetens progressivt, så att den ges möjlighet att kunna döma säkert och rättvist.

Först utbildar sig domaraspiranten i amatörregelverken, där utbildningen börjar med MMA Klass-B och därefter MMA Klass-A. Utbildningarna innehåller både teori och praktik under handledning.

Efter några års erfarenhet att döma i amatörregelverken har domaraspiranten möjlighet att utbilda sig till domare i de professionella regelverken. Den utbildningen sker endast genom handledd praktik.

Allmänna regler för licensiering till domare.

A. Efter godkänd domarutbildning erhåller domaren licens att döma på SMMAF:s sanktionerade tävlingar.

Förutsättning och reglering:
a. För att behålla sin licens ska domaren vara aktiv under ett kalenderår, genom att döma på SMMAF:s sanktionerade tävlingar.
b. I slutet av kalenderåret inventerar Domarkommittén vilka domare som varit aktiva.
c. Listan över aktuella domare delges på http://www.smmaf.se/sanktion/licensierade-funktionarer/ och uppdateras efter godkänd domarutbildning samt i januari varje år. Inaktiva domare sållas ut.
d. Licensavgiften ingår i avgiften för domarutbildningen i MMA Klass-B samt MMA Klass-A.
e. Licensavgiften för professionell domarutbildning skall betalas efter godkänd utbildning.

B. En domare som varit inaktiv under föregående år kan ansöka om licens genom att skriva till Domarkommittén på dk@smmaf.se. Domarkommittén validerar då domarens kompetens.
Ansökan ska innehålla:
a. Det särskilda skälet till att domaren varit inaktiv.
b. När domaren utbildade sig och vilken licens det gäller.
c. Antalet år samt antalet matcher (MMA Klass-C, MMA Klass-B, MMA Klass-A, Svensk Professionell MMA samt Internationell Professionell MMA) domaren har dömt.
Vid godkänd ansökan licensieras domaren efter inbetald licensavgift.

C. I de fall domaren inte är en licensierad svensk domare, kan tävlingsarrangören ansöka
till Domarkommittén (dk@smmaf.se) om behovet av att använda sig av domaren för tävlingen (sanktionerad av SMMAF).
Domaren skall då skriftligt inkomma med följande uppgifter:
a. Typ av domare som avses. Poäng- eller matchdomare?
b. Hur många matcher. Amatör respektive Professionell MMA?
c. Nivån på matcherna. Amatör respektive Professionell MMA?
d. I vilka MMA tävlingar domaren dömt i.
Det är också till din fördel att hänvisa till de matcher som ligger upplagda på internet.
Vid godkänd ansökan licensieras domaren efter inbetald licensavgift.

D. Efter övervägt beslut kan Domarkommittén även i övrigt licensiera domare.

Specifika regler för licensiering till domare.

MMA Klass-C

I MMA Klass-C skall endast erfarna domare döma som är lägst MMA Klass-A licensierade.
Ingen specifik licensiering sker för att döma MMA Klass-C.

MMA Klass-B

A. SMMAF:s Domarkommitté utlyser och genomför domarutbildning.
B. En deltagare ansöker att gå domarutbildningen. Ansökningskrav (Kursplan MMA Klass-B rev 180227):
a. Kursdeltagaren ska representera förening ansluten till SMMAF
C. Vid godkänd utbildning licensieras deltagaren till domare i MMA Klass-B

MMA Klass-A

A. SMMAF:s Domarkommitté utlyser och genomför domarutbildning.
B. En deltagare ansöker att gå domarutbildningen. Ansökningskravet är att kursdeltagaren ska (Kursplan MMA Klass-A rev 180801):
a. representera förening ansluten till SMMAF.
b. ha genomfört matchdomarutbildning i MMA Klass-B med godkänt resultat
c. verkat som matchdomare i MMA Klass-B under föregående år
C. Vid godkänt utbildning licensieras deltagaren till domare i MMA Klass-A

Svensk Professionell MMA

A. Domaraspiranten ansöker till SMMAF:s Domarkommitté (dk@smmaf.se).
Ansökan ska innehålla:
a. När aspiranten utbildade sig till MMA Klass-A domare
b. Antalet år samt antalet matcher aspiranten dömt. Riktlinje 15-20 MMA Klass-A.
B. Vid godkänd ansökan tilldelas domaraspiranten en handledare för praktik. Handledaren skall vara en professionell MMA domare.
C. Praktiken skall vara på minst 2 professionella galor. Ytterst avgör handledaren när aspiranten genomfört godkänd praktik.
D. Efter godkänd praktik avrapporterar handledaren till Domarkommittén.
E. Domarkommittén meddelar aspiranten när den är godkänd.
F. Matchdomaraspiranten blir licensierad domare i Svensk Professionell MMA efter erlagd licensavgift.
G. Poängdomaraspiranten blir licensierad domare i Svensk Professionell MMA samt i Internationell Professionell MMA efter erlagd licensavgift.

Internationell Professionell MMA (Gäller endast matchdomare ej poängdomare)

A. Matchdomaraspiranten ansöker till SMMAF:s Domarkommitté (dk@smmaf.se).
Ansökan ska innehålla:
a. När aspiranten utbildade sig till domare i Svensk Professionell MMA
b. Antalet år samt antalet matcher aspiranten dömt. Riktlinje 20-30 Svensk Professionell MMA.
B. Vid godkänd ansökan tilldelas matchdomaraspiranten en handledare för praktik. Handledaren skall vara en domare i Internationell Professionell MMA.
C. Praktiken skall vara på minst 2 professionella galor. Ytterst avgör handledaren när aspiranten har genomfört en godkänd praktik.
D. Efter godkänd praktik avrapporterar handledaren till Domarkommittén.
E. Domarkommittén meddelar aspiranten när den är godkänd.
F. Matchdomaraspiranten blir licensierad domare i Internationell Professionell MMA efter erlagd licensavgift.