Barn och ungdomar

Riktlinjer gällande idrottslig verksamhet riktad till barn och ungdomar

Svenska MMA Förbundets primära uppgift är att ansvarsfullt administrera och hantera de regelverk som förbundet innehar tillstånd för (se: http://www.smmaf.se/regler/amator-mma/)

Svenska MMA Förbundet sanktionerar inga MMA-tävlingar för barn. Samtliga regelverk har en lägsta deltagarålder på 16 år.

I det fall förbundets medlemsföreningar avser att tillhandahålla anpassad MMA-träning för ungdomar mellan 13-17 år anser förbundet att träningen ska ske med stor hänsyn tagen till ungdomarnas fysiska och psykiska utveckling. All eventuell form av sparring bör ske under strikt kontrollerade former och ej med hårdare kroppskontakt än ungdomarnas fysiska utveckling tillåter.

I det fall det finns medlemsföreningar som avser att bedriva MMA-liknande träning för barn (7-12 år) så är det Svenska MMA Förbundets bestämda uppfattning att träningen måste utgå ifrån barnens utvecklingsbehov med tonvikt på sådant som rörelse, koordination, balans och lek. Svenska MMA Förbundet avråder bestämt ifrån all form av MMA-liknande tävlingsträning eller fullkontaktssparring för barn.

Det är viktigt att komma ihåg att fullkontakts-MMA är en idrott med en tydlig vuxenprägel. Svenska MMA Förbundet anser att en individ måste ha uppnått en viss fysisk och mental mognad för att kunna tävla i MMA. Denna hållning kan jämföras med inställningen till andra aktiviteter som är lagreglerade i det svenska samhället.

Riktlinjer från SMMAF gällande barn- och ungdomsidrott:

Riktlinjer – Idrott för barn (7 – 12 år)

 • Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).
 • Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.
 • Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.
 • Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet.
 • Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.
 • Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.
 • Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar.
 • Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

Riktlinjer – Breddidrott för ungdom (13-17 år)

 • Idrott för ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).
 • Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till individernas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.
 • Övergången mellan breddidrott och elitinriktad tävlingsidrott eller omvänt för ungdomar ska ske successivt.
 • Idrottsrörelsen ska i större utsträckning utveckla tränings- och tävlingsformer som svarar mot flickors och pojkars behov av breddidrott.
 • Idrottsrörelsen ska ta tillvara ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter i utformning och ledning av tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Ledare inom ungdomsidrotten i föreningar och förbund ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper såväl om träningsplanering inom den egna idrotten som om flickors och pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Ledarskap ska vara en naturlig del av ungdomars idrottsutbildning som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag.