Code of Conduct

Vår uppförandekod definierar de grundläggande värderingar och principer som rör uppförande och beteende inom SMMAF och agerande i dess namn.
Att vår uppförandekod efterlevs är av signifikant värde för vår verksamhet, för att skydda och främja vår sport Mixed Martial Arts (MMA). På så vis verkar vi för att hedra och sprida dels MMAs enande och utbildande funktion, men även respekten för kulturella och mellanmänskliga värderingar. Vår uppförandekod syftar även till att förhindra handlingar och förfaranden som riskerar att äventyra våra evenemang- och tävlingars integritet eller ohederligt beteende och korruption inom idrotten.

Uppförandekoden gäller samtliga SMMAFs representanter

  • Officiella representanter
    Officiella representanter är samtliga styrelseledamöter, kommittémedlemmar, domare, tidtagare, coacher, instruktörer och alla som på något vis ansvarar för tekniska, medicinska och administrativa frågor inom förbundet eller på anslutna klubbar.
  • Landslaget

SMMAFs kärnvärden

Integritet och etik

Vi kommer alltid uppträda etiskt och agera med hög integritet i alla situationer. Vi är medvetna om att vårt rykte och agerande är av yttersta vikt för att SMMAF ska kunna verka för vår sport

Respekt och värdighet

Vi kommer att behandla alla värdigt och med respekt. Vi möter varje privatperson, officiell representant och media med respekt för dennes person och rättigheter.

Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier

Vi tror på mångfald och mångkultur och verkar för att MMA ska bidra till att skapa kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar och att alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet fysiska och psykiska förutsättningar, tillåts vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Genom att se olikheter som en styrka skapas förutsättningar för personer med olika bakgrund och erfarenheter att berika och stärka varandra.

Det får inte under några som helst omständigheter förekomma diskriminering på grund av etnicitet, ursprung, hudfärg, nationalitet, religion, ålder, kön, språk, utseende, sexuell läggning eller politisk uppfattning. Inte heller accepteras verbala eller fysiska påhopp och trakasserier i någon form.

Fairplay och regler

Vi följer reglerna och har ett sportsmannamässigt uppförande. På samma vis accepterar vi utan reservationer de stadgar, regler, direktiv, förordningar och beslut som SMMAF beslutar om.

Droger och doping

Vi är emot alla former av droger och doping och verkar för aktivt för att förhindra allt bruk av illegala preparat inom vår idrott.

Mutor och manipulation

Vi motverkar och fördömer alla former av mutor och korruption. Vi kommer inte acceptera eller på något vis medverka till någon form av manipulation eller olaglig påverkan på matchresultat.