Reglemente MMA Klass-A och MMA Klass-B (MMA-ligan)

Denna sida beskriver följande:

 • Ansvarsförfördelning mellan SMMAF och lokal arrangör
 • Ekonomisk fördelning mellan SMMAF och lokal arrangör
 • Anmälningsregler för tävlande
 • Regler för domare
 • Rankingsystem

MMA KLASS-B och MMA KLASS-A

Förbundet arrangerar en liga i MMA KLASS-B (fd. Shootfighting) och MMA KLASS-A (fd. Amatör MMA). Detta reglemente gäller bägge stilar. Syftet med reglementet är att underlätta både för förbundet och arrangör.

Förbundet syfte med modellen

Den föreslagna modellen har flera syften.

 • Det skall vara enkelt för arrangören att arrangera tävling.

o    Förbundets personal tar hand om stor del av administrationen av tävlingen

o    Arrangörens utgifter begränsas

 • Förbundet saknar ett avlönat kansli

o    Utbetalning av arvode för en förbundsadministratör per tävling.

Förbundet och lokal arrangör

Varje tävling i MMA KLASS-A arrangeras ihop av Svenska MMA Förbundet (SMMAF) och en lokal arrangör.

SMMAF och den lokala arrangören har olika ansvar vid tävlingen.

SMMAF ansvar

Före tävling

Före tävlingen ansvarar SMMAF för följande aktiviteter

 • Söka sanktion
 • Annonsera tävlingen via smmaf.se inklusive anmälningsformulär
 • Genomföra matchmaking dagen efter sista anmälningsdag
 • Tillse att godkända matchdomare och poängdomare finns för tävlingen
 • Annonsera att fightcardet är klart via smmaf.se

Under tävling

Detta innefattas vad som hanteras under tävlingsdagen. Notera att det innebär att en minst en funktionär från förbundet skall vara närvarande vid varje tävling (sk Tävlingsledare). Denna funktionär kan även agera domare.

 • Administrera invägning

o    Insamlande av tävlingskort

o    Invägning av tävlande

o    Hantering av anmälningsavgifter

o    Tillse att läkarkontroll genomförs

 • Genomföra regelgenomgång
 • Genomföra genomgång för domare (vid behov)
 • Tillhandaha tävlingsdokument (från administratör)

o    Fightcard

o    Scoresheets – Amatör MMA Score Sheets

o    Regler

o    Läkarprotokoll

o    Tävlingsrapport inklusive skaderapportdokument för läkare

OBS! Om funktionären har utgifter för framtagning av material så skall förbundet stå för dessa kostnader

Efter tävling

Efter tävling skall följande aktiviteter genomföras av administratör

 • Införa tävlingsresultat på smmaf.se och annonsera detta med en nyhet
 • Skicka tävlingsrapport tillsammans med eventuella tävlingskort till SB&K (vid karantän).
 • Behandling av eventuella protester
 • Uppdatering av rankinglista

Lokal arrangörs ansvar

Före tävling

Före tävling ansvarar den lokale arrangören för

 • Hyra av lämplig tävlingslokal
 • Hyra/införskaffande av bur
 • Att ordna fram en läkare som fungerar som tävlingsläkare.
 • Ta fram en våg om inte förbundets funktionär kan tillhandahålla en sådan

Under tävling

På tävlingsdagen skall den lokala arrangören se till att:

 • Lokal och ring/bur finns tillgängliga i rätt tid
 • Lämpliga uppvärmningsytor finns att tillgå för de tävlande
 • Att varje match videofilmas och kan snabbt skickas till matchmaker vid protest.
 • Att ett tävlingscrew finns på plats att hantera

o    Behjälpliga att hjälpa domaren

o    Insläpp av publik

o    Sekretariat

 • Matchklocka
 • Visselpipa/gong gong
 • Skriva resultat (vinnare, vinstmetod och tid)

o    Konfrencier

o    Runners (hämtare) av tävlande för match

o    Städa/torka i ring/bur och andra ytor i lokalen

o    Att information om utrymningsvägar finns och fungerar korrekt

 • Efter sista match återställa lokal efter avtal med hyresman

Efter tävling

Den lokala arrangören har inget egentligt ansvar efter genomförd tävling men än att tillhandahålla filmer till matchmaker vid protester.

Ekonomisk fördelning för intäkter och utgifter

Intäkter

SMMAF tar hand om alla anmälningsavgifter. Dessa skall ha en nivå på 250 kr per tävlande.

Den lokala arrangören tar hand om publikintäkter och eventuell försäljning.

Utgifter

SMMAF har utgifter för

 • Matchmaker
 • Administratör
 • Tävlingsledare

Den lokala arrangören har utgifter för

 • Lokal
 • MMA-ring
 • Våg
 • Tävlingsläkare

Anmärkning

Den lokala arrangören kan ha både inkomster och utgifter i form av sponsorer och priser till de tävlande. Notera att SMMAF står för kostnader kopplade till pokaler och/eller medaljer för titelmatcher.

SMMAF utgifter

SMMAF betalar arvode för sina funktionärer på tävlingen i enlighet med halvt basbeloppregeln. Den regeln innebär att ett förbund/förening kan utbetala ett halvt basbelopp i arvode till en person utan att behöva betala arbetsgivaravgift eller sociala avgifter. Personen som erhåller arvodet får betala 30% i skatt på beloppet via deklarationen.

Dessa funktionärer har följande uppgifter och ersättningsnivåer.

Matchmaker

Matchmaker ansvarar för att dagen efter sista anmälningsdagen genomföra en jämn och säker matchmaking och lägga upp matcherna på smmaf.se.

Matchmakern skall också vara tillgänglig fram till tävlingen för att matcha om då eventuella skador och sjukdomar ibland uppstår hos någon eller några tävlande.

Matchmakern skall också behandla eventuella protester efter tävling.

Ersättning: 100 kr per lagd match. Dock minst 1000 kr per tävling

Tävingsledare

Tävlingsledaren ansvarar för

 • Administration av tävling på plats.

o    Invägning

o    Regelgenomgång

o    Tävlingsdokument

o    Resultat skall skickas till administratör

Administratör

Administratören ansvarar för ansvarsområden

 • Administration av hemsida

o    Nyheter av olika slag angående tävlingen

o    Anmälningsformulär

o    Resultat

o    Rankinglista

 

Anmälningsregler

Krav på förkunskaper (uppdaterade för 2016)

Varje tävlande måste kunna styrka tidigare matcherfarenhet för att bli matchad i amatör mma tävlingar. Det är viktigt att erfarenheten är lätt att kontrollera av matchmakern och administratören. Följande riklinjer gäller för att bli matchad i amatör mma.

 • 4 MMA KLASS-B 4 (fd. shootfightingmatcher) (Sverige eller utlandet), eller
 • 1 MMA matcher (med slag i markkamp) i utlandet, eller
 • En kombination av 7 boxning/thaiboxning/kickboxning matcher och 12 submission wrestling/Brazilian jiu jitsu matcher

Ovanstående är riktlinjer och kan påverkas på olika sätt:

 • Tävlande där matcherfarenheten ligger flera år bakåt i tiden behöver komplettera med matcher i närtid (exempel på äldre matcher är svenska MMA matcher innan kampsportslagen)
 • Tävlande med fler förluster än vinster behöver mer erfarenhet än riktlinjerna
 • Tävlande med bra resultat och uppvisande av goda färdigheter kan behöva färre matcher än riktlinjer

Förutom matcherfarenhet skall även fullständig träningserfarenhet redovisas.

OBS! Matcher som inte går att kontrollera kommer bortses ifrån. Det är slutligen matchmakern som avgör vad som är tillräckliga förkunskper på inrådan av administratör.

Regler för avanmälan

Dessa regler skall vara synliga i samband med anmälningsformuläret

Avbokning innan anmälningstidens slut

En tävlande kan avboka sin anmälning innan anmälningstidens slut genom att svara på sin kopia på anmälan (mail) till både sekreterare@smmaf.se (SMMAF ansvarig) och matchning@smmaf.se (SMMAF matchmaker). Avbokningen är giltig först då någon av administratör eller matchmaker har bekräftat avbokningen.

Avbokning efter anmälningstidens slut

Avbokningar efter anmälningstiden slut accepteras enbart mot uppvisade av läkarintyg på skada eller sjukdom. Ett sådant intyg skall skickas till sekreterare@smmaf.se (SMMAF ansvarig). Avbokningen är giltig först då SMMAF bekräftat avbokningen

Om avbokningen efter anmälningstidens slut innebär att den lagda matchen inte kan matchas om så förlorar den tävlande på walk over.

Inkommer det ingen giltig avbokning och den tävlande uteblir kommer SMMAF inte matcha den tävlande på kommande tävlingar. Hur många tävlingar avgör styrelsen för SMMAF.

SMMAF anser också att klubbarna ansvarar för sina tävlande. Om flera personer (två eller flera) från en och samma klubb uteblir från tävlingarna så kan förbundet sluta matcha alla tävlande från den klubben. Hur många tävlingar avgör styrelsen för SMMAF. Av den anledningen bör varje klubb införa/uppdatera rutiner för att uppfylla förbundets krav på avbokningar.

Regler för övervikt

En tävlande som väger över utsatt matchvikt och matchmaker anser att match är osäker blir diskvalificad och förlorar matchen. SMMAF kommer även utfärda varning till tävlande och dennes klubb.

Regler för ej klarad läkarkontroll

En tävlande som inte klarar läkarkontroll på matchdagen förlorar matchen på walk over.

OBS! Reglerna där en tävlande förlorar i samband med övervikt eller läkarkontroll är nödvändiga för att rankingsystemet skall vara i balans. Därför är inte ”No contest” ett alternativ i dessa fall.

Regler för domare

Licensierade domare

För amatör mma kan de domare som licensierats för Pro MMA användas alternativt de domare som blivit licensierade av SMMAF i samband med det förbundets domarkurser.

Klubbkrav på domare

Varje svensk klubb måste bidra med minst 1 licensierad match- eller poängdomare per tävling.

Dispensregler för domare

För att nya klubbar och klubbar som ännu inte utbildat domare skall kunna delta i tävlingar kan förbundet lämna dispens för att delta. Dispens lämnas under förutsättning att klubben betalat avgift innan tävling för minst 2 deltagare på nästa kommande domarkurs alternativt att en tävlingsarrangör betalar licensavgift i enlighet med befintliga regler. Deltar inte klubben med rätt antal deltagare i domarkursen alternativ om SMMAF styrelse inte godkänner de föreslagna domarna förverkas dispensen och inbetalad avgift kvarstår till förbundet.

För klubbar med licensierade domare som inte har möjlighet att skicka domare på en tävling kan förbundet lämna dispens att delta på den aktuella tävling under förutsättning att klubben  betalar avgift innan tävling för minst 1 ytterligare deltagare på nästkommande domarkurs alternativt att en tävlingsarrangör betalar licensavgift i enlighet med befintliga regler. Denna typ av licens gäller endast en tävling i taget. Deltar inte klubben med rätt antal deltagare på domarkursen alternativt att inte SMMAF styrelse godkänner föreslagna domare kommer inte dispens lämnas igen och inbetald avgift kvarstår till förbundet.

 • De föreningar som inte har med domare på ligatävling, skall betala in anmälningsavgiften för minst en deltagare till nästkommande domarutbildning på 1 000 kr.
 • Inbetalningen ska ske innan klubben anmäler deltagare till nästkommande ligatävling för att föreningens deltagare skall få tävla.
 • Kvittot på inbetalningen skall skickas till dk@smmaf.se och inkommit senast 9 dagar innan ligatävlingen.

OBS! När detta reglemente skrivs syftar domarkursen ovan på SMMAF domarkurs. Att lämna dispens är något som administratören hanterar och behöver inte styrkas av ett styrelsebeslut.

OBS! Notera även att dispens endast kan lämnas när förbundet erhållit avgift.
Ingen matchning sker av tävlande innan avgift inkommit.

Ranking

Ett rankingsystem fungerande som det rankingsystem SMMAF använder tillämpas för MMA KLASS-A. Det finns ett flertal regler för rankingsystemet.

Två olika poängtyper

Rankingen räknas ihop av två olika poängtyper. Den ena typen är baserad på vilken fighter man möter och hur matchen slutar. Den andra typer är baserad på hur många matcher man går.

Poängtyp 1 – vem man möter

Alla tävlande börjar med 1000 poäng vid första matchen i ligan för ett år (den tävlandes första match alltså).

Vinst över högre rankad tävlande

Vid vinst över en tävlande som har samma eller fler poäng (av typ 1) erhåller man motståndarens poäng + ytterlige 10% av de poängen (12% vid vinst på submission eller RSC pga slag).

Exempel 1:

Vid första tävlingen Vinner Kalle över Mikael på domslut. Kalle får Mikaels poäng + 10% = 1000 x 1,1 = 1100 poäng av typ 1.

Vinst över lägre rankad tävlande

Vid vinst över en lägre rankad fighter ges en fast summa om 90 poäng ut till vinnaren.

Oavgjort

Vid en oavgjord match ges en fast summa om 60 poäng ut till bägge tävlande.

Exempel 2:

Vid andra tävlingen möts Kalle och Olle. Kalle har 1100 poäng och Olle har 1000 då det är hans första match. Kalle vinner över Olle. Kalle får 90 poäng för vinst över längre rankad fighter = 1100 + 90 = 1190 poäng av typ 1.

Förlust

Vid förlust, oavsett mot högre eller lägre rankad tävlande, så ges en fast summa om 30 poäng.

Exempel 3:

Från första exemplet där Mikael förlorade mot Kalle så ger det Mikael 1000 + 30 = 1030 poäng av typ 1. Detsamma gäller för Olle som förlorade mot Kalle i exempel 2.

Poängtyp 2 – antal matcher

För varje match en tävlande går i ligan får den tävlande ett tillskott av 10% per match på poängen av typ 1. En match ger 10%, två matcher ger 20% etc

Exempel 4:

Från exempel 1, 2 och 3 ovan så har Kalle gått två matcher medan Olle och Mikael gått 1 match var. Kalle har 1190 poäng av typ 1 som nu multipliceras med 1,2 för att ge Kalles totala rankingpoäng = 1428 Mikael och Olle har bägge 1030 av poängtyp 1 och de har gått en match och får 10% av de poängen vilket ger 1133 poäng.

Varför två olika poängtyper

Anledningen till två typer är att det skall vara viktigt att gå många matcher i ligan för att få höga poäng. Förbundet vill inte ha ett scenario där det är möjligt att gå en match och få högst ranking precis innan titelmatcherna utses.

Säker matchning

Matchmakerns första prioritet är att göra säkra matcher. Förbundets tillstånd är baserat på det. Av den anledingen kan inte matchmakern ta hänsyn till hur många poäng eller var en person ligger på rankingen.

Vem blir rankad

Alla tävlande blir rankade. Men rankingen presenteras endast för tävlande från svenska föreningar och först när en tävlande deltagit på 20% av innevarande års tävlingar.  Utländska deltagare blir också rankade men deras poäng publiceras inte då de inte kan tävla om titlar.

I vilken viktklass blir man rankad

En tävlandes poäng är inte kopplade till en viktklass, de poäng en tävlande har fått behålls även om denne byter viktklass. Vid varje ny uträkning av rankingen placeras den tävlande i den viktklass personen tävlande senast enligt nedan.

En tävlande som förlorar på WO erhåller inga poäng, den som vinner på WO får vinstpoäng som vanligt. En tävlande som anmäler sig men inte får match erhåller en (1) poäng.

Herrar och Damer

50-58 kg -> Flugvikt -57 kg

59-63 kg -> Bantamvikt -61 kg

64-68 kg -> Fjädervikt -66 kg

69-73 kg -> Lättvikt -70 kg

74-79 kg -> Weltervikt -77 kg

80-87 kg -> Mellanvikt -84 kg

88-96 kg -> Lätt tungvikt -93 kg

97 kg + -> Tungvikt +93 kg

Specialfall

Notera att i vissa fall väger en eller bägge tävlande flera kg under den vikt som är presenteras på fightcardet och kan av den anledningen bli rankad i en lägre viktklass än vad fightcardet anger.

Vilka blir erbjudna att deltaga på SM

 

Upp till de 8 första i varje viktklass från olika klubbar får delta i SM turnering.

Särskiljning vid lika poäng

Om två tävlande som är aktuella för titelmatch/bronsmatch slutar på samma poäng gäller följande särskiljningskriterier (i fallande ordning):

 1. Inbördes möten från innevarande år
 2. Antal vinster innevarande år
 3. Antal matcher innevarande år
 4. Avslut av matcher (submission och RSC slag räknas högre än domslut)
 5. Tid för avslut av match (snabbare avslut premieras)

Om alla dessa parametrar är lika så tillämpas lottning.