Kalender

maj
27

Extra årsstämma 2017

Stockholm
Årsstämma

SMMAF styrelse kallar medlemsklubbarna till ett extra årsmöte i syfte att behandla två propositioner som inte blev behandlade på ordinarie årsstämma i mars.

Plats
Ort: Stockholm
Lokal: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, konferenslokal Afrodite
Tid: 09.45-10.00 Fullmaktsgranskning, 10.00 Mötet startar

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
9. Mötets avslutande

Dokument (klicka på länkarna)

Proposition för deltagande vid svenska mästerskapen i MMA

Proposition om slopande av Shootfighting

Röstlängd MMA 2017

Fullmakt extra stämma 2017